kranten.jpg

Project Verhoeven Oss 2.0

Verhoeven

dec 17, 2015

Verhoeven Oss is onlangs een project gestart onder de naam Verhoeven 2.0. Hiermee is het bedrijf nog beter voorbereid op de toekomst met een nog sterkere marktpositie. 

De basis van dit project is een allesomvattende omslag naar een efficiëntere en effectievere organisatie en grotere bewustwording van ieders persoonlijke bijdrage en verantwoordelijkheid bij elke medewerker. Kortom een proces van organisatieontwikkeling en individuele professionele ontwikkeling. Dit intensieve project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Verhoeven Oss is de afgelopen jaren sterk gegroeid als gevolg van een bredere marktoriëntatie. Er is sprake van een verschuiving van klassieke machinebouwer naar een full-service bedrijf, waarbij de klant verwacht dat Verhoeven Oss de gehele keten van projectidee, ontwikkeling, engineering, logistiek, montage en testen op zich neemt. Hierdoor is de rol van de werknemers ook breder, flexibeler en complexer geworden en wordt er meer multidisciplinair samengewerkt. Om deze transitie adequaat vorm te geven is zowel de organisatie (workflows, taakverdeling, wijze van delegeren) als de rol van het personeel in alle lagen veranderd. Dit vereist een pro-actievere en flexibelere mindset. Wij spelen hiermee in op de "Lean" gedachte.

 
Met hulp van de heer Paul van Kampen van Delphi Mindconnection zijn analyses gemaakt om tot verbetervoorstellen te komen en deze te implementeren en te borgen. Na de implementatie zijn de medewerkers in staat op duurzame wijze vanuit eigenaarschap en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan de transitie.

Er is een rapport opgesteld met daarin zowel de sociale aspecten met concrete individuele actieplannen als structurele aspecten. Delphi begeleidde de betrokkenen bij de implementatie door middel van coachgesprekken, workshops en intervisiebijeenkomsten.

Het subsidiabele project is afgerond met een toetsing van de resultaten aan de oorspronkelijke doelstellingen. Deze toetsing dient tevens als basis voor het aanscherpen en het bijsturen van acties. Verhoeven Oss werkt nu met deels andere en betere werkmethodes, een andere manier van denken en draagvlak voor verdere innovatie en verbetering. Dit verbeteren wordt ook na afronding van bovengenoemd project  verder doorgezet door de kerngroep Verhoeven 2.0.